Καταστατικό

ΣΥΣΤΑΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία “ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ” με έδρα τη Θεσ/νίκη. Το Σωματείο έχει τη δική του σφραγίδα με τις λέξεις ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ και τίθεται σε όλα τα επίσημα έγγραφά του.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 2ο

Α. Οι σκοποί της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ είναι:

α. Η προαγωγή και γενικά η επιστημονική προώθηση της ερευνητικής και εφαρμοσμένης πνευμονολογίας με όλα τα επιστημονικά μέσα και μεθόδους. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην προώθηση της έρευνας για τη διάγνωση των επαγγελματικών παθήσεων θώρακος.

β.  Η επιμόρφωση των πνευμονολόγων και των ιατρών συναφών ειδικοτήτων σε πνευμονολογικά θέματα και σε αντικείμενα σχετικά με τα επαγγελματικά νοσήματα θώρακος.

γ. Η με κάθε μέσο διάδοση προς το ευρύ κοινό της προληπτικής ιατρικής πνευμονολογίας και προληπτικής ιατρικής των επαγγελματικών νοσημάτων θώρακος.

Β. Μέσα με τα οποία θα επιτευχθούν οι παραπάνω σκοποί είναι ειδικότερον:

α. Η διοργάνωση σεμιναρίων, διαλέξεων, δημοσίων συζητήσεων, μετεκπαιδευτικών μαθημάτων και άλλων εκδηλώσεων επιστημονικής επικοινωνίας, αυτοδύναμα ή με άλλες συγγενικές ελληνικές ή ξένες επιστημονικές οργανώσεις.

β. Η ίδρυση ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων, εργαστηρίων, η έκδοση συγγραμμάτων ή περιοδικών, η χορήγηση υποτροφιών για μετεκπαίδευση και εξειδίκευση στην Πνευμονολογία και την ιατρική εργασία, η εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων και η διενέργεια ερευνών που έχουν σχέση με τα επιστημονικά αντικείμενα των τομέων που καλύπτονται από τους σκοπούς του Σωματείου και ιδιαίτερα αυτών που παρουσιάζουν ευρύτερα εθνικό ενδιαφέρον.

γ. Η συνεργασία και ανταλλαγή ιατρικών πληροφοριών με άλλες ελληνικές ή ξένες όμοιες ή συγγενικές επιστημονικές οργανώσεις και ιατρικούς ή άλλους επιστημονικούς συλλόγους της χώρας μας.

δ. Η οργάνωση Πανελληνίων ή Διεθνών Συνεδρίων στην Ελλάδα με αντικείμενα σχετικά με τους σκοπούς του Σωματείου που έχουν αναφερθεί παραπάνω.

Γ. Για την επίτευξη των σκοπών του και ειδικότερα για την ηθική και υλική ενίσχυση του έργου του το Σωματείο μπορεί να συγκροτεί επιτροπές από μέλη του, καθώς και από πρόσωπα που δεν είναι μέλη.

ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΕΙΣΟΔΟΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ

Άρθρο 3ο

Το Σωματείο αποτελείται από τακτικά, επίτιμα και αντεπεστέλλοντα μέλη.

Άρθρο 4ο

Τακτικά μέλη μπορούν να να γίνουν γιατροί που έχουν την ειδικότητα του Πνευμονολόγου ή έχουν συμπληρώσει τουλάχιστο δύο έτη εκπαίδευσης στην Πνευμονολογία. Επίσης, τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν και γιατροί άλλων ειδικοτήτων (π.χ. Παθολόγοι, Καρδιολόγοι, Θωρακοχειρούργοι) που το έργο τους αποδεικνύει το ενδιαφέρον τους για το αντικείμενο της Εταιρείας.

Άρθρο 5ο

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ένδειξη τιμής γιατροί, ή άλλοι ερευνητές που πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στην Πνευμονολογία και στην Ιατρική της εργασίας ή οποιαδήποτε πρόσωπα που εργάστηκαν με ζήλο για την προαγωγή των σκοπών της εταιρείας. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα να εκλεγούν ή να εκλέγονται, παρίστανται στις Γ. Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου και είναι απαλλαγμένα κάθε οικονομικής υποχρεώσεως προς την Εταιρεία.

Άρθρο 6ο

α. Αντεπιστέλλοντα μέλη ανακηρύσσονται από Δ.Σ. επιστήμονες που διαμένουν στο εξωτερικό. Τα αντεπιστέλλοντα μέλη δεν έχουν δικαίωμα να εκλεγούν ή να εκλέγονται, παρίστανται στις Γεν. Συνελεύσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου και έχουν απέναντι της Εταιρείας τις ίδιες οικονομικές υποχρεώσεις με τα τακτικά μέλη.

β. Όσοι επιθυμούν να γίνουν τακτικά μέλη υποβάλλουν αίτηση στο Δ.Σ. σε βιογραφικό σημείωμα της επιστημονικής σταδιοδρομίας τους. Η αίτηση προσυπογράφεται από δύο τακτικά μέλη που γνωρίζουν και προτείνουν το υποψήφιο μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον ο αιτών έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 τον εγγράφει μέλος κατά την πρώτη συνεδρίασή του. Εάν το Δ.Σ. απορρίψει την αίτηση, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να να προσφύγει στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

γ. Όλα τα τακτικά μέλη είναι ίσα μεταξύ τους και απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα και τα προνόμια του Σωματείου, έχουν όμως το δικαίωμα να συμμετέχουν στις ψηφοφορίες για τη λήψη αποφάσεων, να εκλεγούν και να εκλέγονται, εφόσον εκπλήρωσαν τις έναντι του Σωματείου οικονομικές τους υποχρεώσεις.

δ. Τα τακτικά μέλη πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού αυτού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου που παίρνονται μέσα στα όρια του καταστατικού και των νόμων και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την ευόδωση των σκοπών του Σωματείου.

ε. Η ιδιότητα του τακτικού μέλους χάνεται:

αα) με διαγραφή την οποία αποφασίζει το Δ.Σ. ελεύθερα εάν το μέλος απουσίασε αδικαιολόγητα απο τις επιστημονικές εκδηλώσεις της Εταιρείας για σημαντικό διάστημα, όχι πάντως μικρότερο των έξη μηνών.

ββ) με διαγραφή την οποίαν εισηγείται το Δ.Σ. ή οποιοδήποτε μέλος και αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, εάν συντρέχουν οι όροι που ορίζουν οι σχετικές πειθαρχικές διατάξεις του άρθρου 25.

γγ) με δήλωση του μέλους που επιθυμεί να αποχωρήσει από το Σωματείο. Η δήλωση αυτή είναι έγγραφη και γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος αυτού.

ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 7ο

Α. Πόροι του Σωματείου είναι:

α) τα δικαιώματα εγγραφής των μελών του,
β) οι τακτικές συνδρομές των μελών του,
γ) οι συνδρομές των περιοδικών εκδόσεων της Εταιρείας ως και τα έσοδα από πωλήσεις των δημοσιευμάτων της Εταιρείας,
δ) οι έκτακτες εισφορές των μελών,
ε) τυχόν δωρεές, κληροδοτήματα και επιχορηγήσεις από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή το δημόσιο, εφόσον εγκριθούν από το Δ.Σ.,
στ) έσοδα από διοργάνωση συνεδρίων.

Β. Τα ποσά των δικαιωμάτων εγγραφής, των τακτικών συνδρομών, των περιοδικών εκδόσεων, των πωλουμένων δημοσιευμάτων και των έκτακτων εισφορών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 8ο

Όργανα του Σωματείου είναι: α) η Γενική Συνέλευση, β) το Διοικητικό Συμβούλιο και γ) η Ελεγκτική Επιτροπή.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 9ο

α. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από το σύνολο των μελών του Σωματείου. Συνέρχεται τακτικά κάθε δύο χρόνια το μήνα Ιανουάριο, έκτακτα δε οποτεδήποτε, εφόσον κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή το ζητήσει το 1/5 των τακτικών μελών με έγγραφη αίτηση, στην οποία θα αναγράφονται τα προς συζήτηση θέματα. Στη δεύτερη περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε 15 μέρες το αργότερο από τη μέρα που υποβλήθηκε η σχετική αίτηση.

β. Οι Γενικές Συνελεύσεις, τακτικές ή έκτακτες, συνέρχονται μετά από σχετική πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πρόσκληση αυτή γίνεται με ατομικές ειδοποιήσεις στα μέλη ή δημοσιεύεται πριν από επτά τουλάχιστον μέρες σε δύο τουλάχιστον εφημερίδες της Θεσσαλονίκης που έχουν τη μεγαλύτερη κυκλοφορία και αναγράφει τον τόπο, το χρόνο, τα θέματα που θα συζητηθούν και αν η συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση είναι πρώτη ή δεύτερη. Η μη τήρηση της παραπάνω προθεσμίας συγχωρείται σε περίπτωση έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως, εφόσον παρίστανται ή εγγράφως συναινούν τα 4/5 των μελών του Σωματείου.

γ. Η Γενική Συνέλευση πριν από την έναρξη των εργασιών της εκλέγει τον Πρόεδρο αυτής και τον Γραμματέα. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, δίνει και αφαιρεί τον λόγο, θεωρεί κατά τη κρίση του περαιωμένη τη συζήτηση στα συζητούμενα θέματα και θέτει τις προτάσεις σε ψηφοφορία. Επίσης, προτείνει προς τη Γενική Συνέλευση την αποβολή από την αίθουσα του μέλους που τυχόν παρεκτρπεί κατά τη συζήτηση. Ο Γραμματέας έχει ως έργο του την τήρηση των πρακτικών.

δ. Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται απολογισμός της δράσεως του Σωματείου κατά το διάστημα που πέρασε από την προηγούμενη συνέλευση, διαβάζεται η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, συζητείται και εγκρίνεται ο επόμενος προϋπολογισμός του Σωματείου και λαμβάνονται αποφάσεις για κάθε θέμα που αφορά το Σωματείο.στις τακτικές Γενικές Συνελεύσεις μετά τη διεκπεραίωση των παραπάνω θεμάτων ακολουθούν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Άρθρο 10ο

α. Για να θεωρηθεί ότι η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία πρέπει να παρίστανται σε αυτήν τα μισά συν ένα από τα μέλη της. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη σύγκλιση, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται και πάλι για δεύτερη φορά μέσα σε 10 το πολύ μέρες, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που παρίστανται αυτή τη φορά.

β. Η Γενική Συνέλευση λαμβάνει τις αποφάσεις της με πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό ή το νόμο.

Άρθρο 11ο

Για την τροποποίηση οποιουδήποτε άρθρου του καταστατικού απαιτείται παρουσία των 2/3 των μελών και η αντίστοιχη απόφαση να παρθεί με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών. Τα ίδια ποσοστά απαιτούνται και για τη λήψη απόφασης για τη διάλυση του Σωματείου. Ειδικά για την τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού, που καθορίζει το σκοπό του Σωματείου, απαιτείται παμψηφία όλων των μελών.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 12ο

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου είναι σώμα αντιπροσωπευτικό, το οποίο λειτουργεί ως σύνδεσμος και αντιπρόσωπος των μελών του Σωματείου και αναλαμβάνει τις σχετικές πρωτοβουλίες για την εκτέλεση των αποφάσεων που παίρνουν οι Γενικές Συνελεύσεις.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναδεικνύεται από την τακτική Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία από το σύνολο των τακτικών μελών και σύμφωνα με τη διαδικασία που διαγράφεται παρακάτω. Η θητεία του είναι διετής. Πριν από τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση τριμελής επιτροπή, η οποία μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης αποτελούν την Εφορευτική Επιτροπή.

γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ειδικό Γραμματέα, τον Ταμία και δύο Συμβούλους. Όλοι εκλέγονται με σχετική πλειοψηφία από τον καταρτιζόμενο με αλφαβητική σειρά κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης ενιαίο ψηφοδέλτιο. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ψηφίσει μέχρι 4 υποψήφιους. Αν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι ισοψηφούν στην έβδομη θέση γίνεται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν για την κατάληψη της θέσης αυτής.

δ. Ως αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται οι κατά σειρά πλειοψηφίας επόμενοι τρεις υποψήφιοι μετά την εκλογή των μελών του Δ.Σ.. Σε περίπτωση παραιτήσεως, διαγραφής, ή θανάτου μέλους του Δ.Σ. γίνεται αναπλήρωση της κενής θέσης από τον επόμενο αναπληρωματικό.

Άρθρο 13ο

α. Μέσα σε 15 μέρες από τη διενέργεια των αρχαιρεσιών τα εκλεγόμενα μέλη του Δ.Σ. ανέρχονται σε πρώτη συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του Συμβούλου που πλειοψήφησε και συγκροτείται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία.

β. Μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, το Δ.Σ. αναλαμβάνει τα καθήκοντά του και παραλαμβάνει με πρωτόκολλο, που υπογράφεται από το παλιό και το νέο Δ.Σ., την περιουσία του Σωματείου. Μέχρι να αναλάβει το νέο Δ.Σ. συνεχίζει να ασκεί την εξουσία το παλιό Δ.Σ.. Στο μεταξύ διάστημα το νεοεκλεγέν Δ.Σ. ενημερώνεται από το απερχόμενο Δ.Σ. πάνω σε κάθε θέμα που αφορά το Σωματείο.

Άρθρο 14ο

α. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει μια φορά το μήνα, με πρωτοβουλία του Προέδρου ή και έκτακτα, όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος του Δ.Σ.. Με αίτηση τριών μελών του Δ.Σ. μπορεί το Δ.Σ. να συγκληθεί και να συνεδριάσει οποτεδήποτε.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τέσσερα τουλάχιστον από τα μέλη του. Οι αποφάσεις του παίρνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Σε ισοψηφία επικρατεί ο ψήφος του Προέδρου.

γ. Στην πρώτη συνεδρίαση της Εταιρείας τον Ιανουάριο κάθε χρονιάς, ανακοινώνεται έκθεση πεπραγμένων της προηγούμενης χρονιάς. Η έκθεση συντάσσεται από τον Γενικό Γραμματέα και ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο, αφού πρώτα εγκριθεί από το Δ.Σ.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Άρθρο 15ο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις σχέσεις ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή διοικητικής αρχής, δικαστικώς και εξωδίκως και παρίσταται ως πληρεξούσιος, αντιπρόσωπος και αντίκλητός του ενώπιόν τους. Συγκαλεί μέσω του Γενικού Γραμματέως τα μέλη της Εταιρείας, καθώς και τα μέλη του Δ.Σ. σε συνεδριάσεις στις οποίες προεδρεύει. Φροντίζει για την ακριβή τήρηση του Καταστατικού και υπογράφει τα έγγραφα που στέλνει το Σωματείο. Επίσης, υπογράφει τα εντάλματα για την πληρωμή των εξόδων που ορίστηκαν από το Δ.Σ. στον προϋπολογισμό, καθώς και αυτών που προέκυψαν από έκτακτες και επείγουσες ανάγκες, διορίζει και παύει το βοηθητικό προσωπικό της Εταιρείας μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ., το οποίο καθορίζει και τις αμοιβές του. Ειδικά για την πρόσληψη του εισπράκτορα της Εταιρείας, χρειάζεται και σύμφωνη γνώμη του Ταμία.

Άρθρο 16ο

Σε περίπτωση απουσίας τον Πρόεδρο αναπληρώνει και υποκαθιστά σε όλες του τις αρμοδιότητες ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και αυτόν ένα από τα μέλη του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.

Άρθρο 17ο

Ο Γενικός Γραμματέας με τη βοήθεια και του Ειδικού Γραμματέα τηρεί σύμφωνα με εντολή του Προέδρου την αλληλογραφία της Εταιρείας, φυλάσσει τα αρχεία και τις σφραγίδες, παραλαμβάνει τα έγγραφα που στέλνονται στην Εταιρεία, τηρεί το πρωτόκολλο, καταχωρεί με αύξοντα αριθμό τα έγγραφα που εισέρχονται και εξέρχονται, καθώς και το βιβλίο των πρακτικών του Δ.Σ., φροντίζει για την αποστολή των διπλωμάτων στα καινούρια μέλη αφού τα υπογράψει ο ίδιος και ο Πρόεδρος και συγκαλεί με εντολή του Προέδρου τα μέλη της Εταιρείας και μέλη του Δ.Σ. στις αντίστοιχες συνεδριάσεις, συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., τα οποία υπογράφονται από όλα τα μέλη του Δ.Σ..

Άρθρο 18ο

Ο Ειδικός Γραμματέας συντάσσει, διαβάζει και υπογράφει τα πρακτικά κάθε επιστημονικής συνεδριάσεως, κρατεί σημειώσεις των επιστημονικών ανακοινώσεων και αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει. Φροντίζει για τη συντήρηση των επιστημονικών βιβλίων της Εταιρείας και επιβλέπει τον δανεισμό τους στα μέλη. Όταν απουσιάζουν και δύο Γραμματείς αναπληρώνονται αντίστοιχα από δύο μέλη του Δ.Σ. που ορίζονται από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 19ο

Ο Ταμίας εισπράττει είτε ο ίδιος προσωπικά είτε με τον εισπράκτορα, που διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 15, τα δικαιώματα εγγραφής, τις συνδρομές και γενικά κάθε οικονομική παροχή προς το Σωματείο, εκδίδοντας και υπογράφοντας τις σχετικές  από ειδικό αριθμημένο διπλότυπο βιβλίο αποδείξεις, φροντίζει για την είσπραξη της συνδρομής των μελών, ενημερώνει τακτικά το Δ.Σ. για τα μέλη που καθυστερούν τις συνδρομές τους, συντάσσει και υποβάλλει κάθε δίμηνο απολογισμό του Ταμείου, τηρεί τα βιβλία που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων του και φυλάει σε φακέλους όλα τα δικαιολογητικά των πληρωμών, ενεργεί οποιαδήποτε πληρωμή  με εντάλματα που εκδίδονται για δαπάνες που ορίστηκαν από το Δ.Σ. στον προϋπολογισμό ή εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. ή προέκυψαν από έκτακτες και επείγουσες ανάγκες. Τα εντάλματα προσυπογράφονται πάντοτε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., καταθέτει σε τράπεζα που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. τα διαθέσιμα χρηματικά ποσά του Σωματείου, μπορεί δε να κρατάει στα χέρια του ένα ποσό για τις επείγουσες ανάγκες της Εταιρείας. Για κάθε ζημιά του Σωματείου από τη παράλειψη αυτή είναι υπεύθυνος απέναντι στο Σωματείο. Θέτει οποτεδήποτε του ζητηθεί την ταμειακή κατάσταση του Σωματείου στη διάθεση της εκλογικής επιτροπής. Συντάσσει τον ισολογισμό της περασμένης χρονιάς, καθώς και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς, τους οποίους υποβάλλει στο Δ.Σ. και επίσης στην πρώτη επιστημονική συνεδρίαση της Εταιρείας του μήνα Ιανουαρίου. Το λογιστικό έτος τελειώνει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 20ο

Η Ελεγκτική Επιτροπή του Σωματείου είναι τριμελής. Εκλέγεται για το ίδιο χρονικό διάστημα που εκλέγεται και το Δ.Σ. με χωριστό ψηφοδέλτιο και με σχετική πλειοψηφία. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να ψηφίσει μέχρι δύο υποψήφιους. Οι επόμενοι δύο κατά σειρά επιτυχίας από τους υποψήφιους θεωρούνται αναπληρωματικοί. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει κάθε δύο χρόνια ή όποτε άλλοτε κρίνει αναγκαίο, την οικονομική διαχείριση του Σωματείου και υποβάλλει ενώπιον των τακτικών Γενικών Συνελεύσεων τα πορίσματα αυτής κατά τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου που απέρχεται.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 21ο

Οι επιστημονικές συνεδριάσεις της Εταιρείας διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Οι τακτικές γίνονται μια φορά το μήνα από τον Σεπτέμβριο έως τον Ιούνιο και συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.. Οι έκτακτες συνεδριάσεις συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., όταν κατά τη γνώμη του προκύψει επείγον επιστημονικό ζήτημα ή αν το ζητήσει εγγράφως το 1/3 των τακτικών μελών της Εταιρείας. Οι προσκλήσεις για τις συνεδριάσεις πρέπει να στέλνονται στα μέλη τουλάχιστον 5 ημέρες νωρίτερα για τις τακτικές και 48 ώρες νωρίτερα για τις έκτακτες. Στις προσκλήσεις πρέπει να αναφέρονται ο τόπος της συνεδριάσεως και τα θέματα που πρόκειται να ανακοινωθούν. Η πρόσκληση μπορεί να γίνει και μέσω του τύπου της Θεσ/νίκης.

Άρθρο 22ο

Στις επιστημονικές συνεδριάσεις της Εταιρείας αναπτύσσονται και συζητούνται μόνο επιστημονικά θέματα. Οι συνεδριάσεις είναι πάντοτε δημόσιες. Το Δ.Σ. ή τα παρόντα σε μια επιστημονική συνεδρίαση μέλη μπορούν να αποφασίσουν με σχετική πλειοψηφία ότι ορισμένη συνεδρίαση θα γίνει κλειστή, μόνο για τα μέλη της.

Άρθρο 23ο

Η διαδικασία με την οποία γίνονται οι επιστημονικές συνεδριάσεις, ο τρόπος που παρουσιάζονται οι επιστημονικές ανακοινώσεις και άλλα συναφή θέματα ρυθμίζονται από ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ που συντάσσεται από το Δ.Σ. της Εταιρείας. Αντίγραφο του εσωτερικού κανονισμού βρίσκεται πάντοτε τοποθετημένο στον πίνακα ανακοινώσεων της αίθουσας στην οποία γίνονται οι συνεδριάσεις.

ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ – ΔΩΡΗΤΕΣ

Άρθρο 24ο

Το Σωματείο ανακηρύσσει υποχρεωτικά ευεργέτες και δωρητές. Ευεργέτης ανακηρύσσεται όποιος προσφέρει στην Εταιρεία χρηματικό ποσό ή αντικείμενα αξίας 100.000 δρχ. και πάνω. Όσοι προσφέρουν χρηματικό ποσό ή αντικείμενα αξίας μέχρι 100.000 δρχ. ανακηρύσσονται δωρητές.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25ο

Τιμωρείται με έγγραφη επίπληξη, προσωρινή ή οριστική στέρηση του δικαιώματος να συμμετέχει σε ορισμένες ή σε όλες τις εκδηλώσεις της Εταιρείας ή διαγραφή το μέλος του Σωματείου που: απουσίασε αδικαιολόγητα από τις επιστημονικές εκδηλώσεις της Εταιρείας για διάστημα τουλάχιστον έξη μηνών, παραβιάζει το καταστατικό, δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου, με τη δραστηριότητά του προσβάλλει την υπόληψη του Σωματείου ή έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς του και τις βασικές αρχές λειτουργίας του.

Άρθρο 26ο

Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, το υπόλοιπο της περιουσίας του που θα απομείνει μετά την εκκαθάριση θα περιέλθει στο κέντρο Νοσημάτων Θώρακος Β. Ελλάδος για αγορά επιστημονικών οργάνων.

Άρθρο 27ο

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των σχετικών νόμων περί Σωματείων.

Θεσσαλονίκη 10-11-1982

ευγενική χορηγία :

G2-1
G2-2
G2-3
G2-2
s2-1
s2-2
s2-3
s2-1
s2-3
s2-2

κοινοποιήστε στο :

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

γίνε μέλος στην ΕΝΘΕ

και λάβε έγκαιρα σημαντικές ανακοινώσεις, επερχόμενα events, πρόσβαση σε εκπαιδευτικά μαθήματα κ.α.

Σύνδεση

Νέος Χρήστης ;;;

Κάντε την εγγραφή σας εδώ